Masterplan for Biri – status i prosessen

08.11.2021
Artikkelbilde

Styret i Biri Trav AS har nedsatt en arbeidsgruppe som er satt til å jobbe med en såkalt masterplan for anlegget på Biri travbane. I tillegg til styremedlemmer i Biri Trav AS er Innlandet travforbund bedt om å velge to representanter til å være med i gruppa, og det er Line Nervik og Anette Isaksen. Gruppa er godt i gang, og har hatt to møter så langt.

Arbeidet er delt opp i to hovedfokusområder:
1. kortsiktig løsning av behovene for stallplasser og luftegårder
2. langsiktig plan for best mulig utnyttelse av anlegget

  1. 1: Den kortsiktige delen har handlet om å løse et behov for luftegårder til dagens oppstallører på Biri. Dette var viktig å få på plass før frosten kommer. Behovet er i all hovedsak løst gjennom å dele noen av dagens luftegårder i to, og å sette opp noen nye. Dette er i prosess.
    Det andre behovet som må løses på kort sikt er å finne plass til en travtrenerstall til, samtidig som man ivaretar plassering av hhv ridehester og travhester på en god måte i forhold til logistikk og sikkerhet. Gruppa jobber med alternative løsninger og går i gang med en dialog med involverte parter for å finne en måte å løse dette raskt.
    Man ser også et behov for oppgradering av noen av stallene, og vurderer dette i sammenheng med omflytting av stallplasser i kabalen.

  2. 2: Den langsiktige planen for Biri inneholder noen flere mer omfattende elementer som krever noe mer utredning og budsjettering. Gruppa ser på muligheten for å plassere parkering av biler på en annen måte av sikkerhetshensyn. Det er også et mål å skille ridehester og travhester på en så god måte som mulig med tanke på å både sikkerhet for de aktive, og også å kunne isolere den ene delen fra den andre ved et evt smitteutbrudd. Dette inkluderer å se på om man kan ha luftegårder for de to gruppene i hver sine områder. I tillegg er det ønskelig å se på om fasilitetene på anlegget kan forbedres for å gi leietakerne bedre treningsforhold. I den langsiktige planen vurderes det også om det er aktuelt å bygge ut stallkapasiteten.

De alternativene som det jobbes med vil bli sjekket ut nærmere til neste møte som er berammet til 22. november.

Arbeidsgruppa, med leder Tron Alm vil informere fortløpende om fremdriften.